top of page

โปรแกรมบริการช่วยเหลือต่อผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

DVRP (ดีวีอาร์พี) ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเป็นความลับมากกว่า 20 ภาษาในประเทศเอเชีย / หมู่เกาะแปซิฟิก   เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ความปลอดภัยแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่คำนึงถึงระดับรายได้สถานะการเข้าเมือง(อิมมิเกรชั่น)หรือความคล่องแคล่วทางภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรให้ความช่วยเหลือที่รักษาความลับ (202) 833-2233: คุยกับพนักงานเจ้าหน้าทขี่ องเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 8 นาฬิกาถึง 19.30 นาฬิกา และวันศุกร์เวลา 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาเพื่อสอบถามข้อมูลบริการความช่วยเหลือต่างๆในท้องถนิ่ และถามคาถามได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมสามารถพูดได้มากกว่า 20 ภาษาในเอเชียรวมทั้ง ภาษาไทย ญี่ปุ่น ฮินดี จีน เวียดนาม ตากาล็อกเป็นต้นผู้โทรสามารถได้รับการช่วยเหลือในเริ่มแรกของสภาวะวิกฤต การวางแผนความปลอดภัย และจัดหาหน่วยงานช่วยเหลือด้านกฎหมายและจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยชั่วคราวถ้าโทรนอกเหนอืจากเวลาที่ระบขุ้างต้นแล้ว หากโทรหลังเวลาทาการช่วยกรุณาฝากชื่อ ภาษา เบอร์โทรกลับทปี่ ลอดภัยและเวลาโทรกลับที่ปลอดภัย เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถโทรกลับได้เร็วที่สุด

การบริหารจัดการปัญหาของผู้ถูกกระทำ: พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงทรัพยากร บ้านพักพิง การเดินทางขนส่ง บริการแปลภาษา การสมัครสวัสดิการช่วยเลือจากรัฐบาล เดินทางไปส่งที่ศาลตามนัดหมาย การรับฟังให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในเริ่มแรกของสภาวะวิกฤต การช่วยเหลือทางการเงินและทางการแพทย์ การจัดหาหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมาย  คำสั่งให้ความคุ้มครองบุคคลจากศาล,กฎหมายครอบครัว, การหย่าร้าง,สิทธิการดูแลเด็กและอิมมิเกรชั่น บริการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความสามารถทางด้านภาษา: พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ในภาษาอาหรับ, ภาษาอินโดนีเซีย, เบงกอล, กัมพูชา, กวางตุ้ง, ภาษาฮินดี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, จีน, มองโกเลีย, พัมพาโก , ปัญจาบ, เซี่ยงไฮ้, สิงหล, ตากาล็อก, ไทย, อูรดู, เวียดนาม

กลุ่มสร้างศักยภาพของผู้ถูกกระทำ: DVRP (ดีวีอาร์พี) จัดให้บริการการฝึกอบรมทักษะชีวิต ความพร้อมการจ้างงาน  การเพิ่มขีดความสามารถทางการเงิน  ตัองการข้อมูลการอบรมสัมมนา กรุณาอีเมลล์ kaylie@dvrp.org

หากเป็นกรณีฉุกเฉินโปรดโทรติดต่อสายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ 1-800-799-SAFE (7233) หรือเยี่ยมชมว็บไชด์ http://www.thehotline.org/.

bottom of page